TEST DOT KHAO SAT

Đánh giá ý kiến test

Đánh giá ý kiến test

teasfa

khảo sát

ks

dfsdsf

zxc

kiểm tra thử

kiểm tra thử

test 13

abcs

abcs

abcs

abcs

abcs

nhi kiểm tra lại chức năng

nhi kiểm tra lại chức năng

nhi kiểm tra lại chức năng

nhi kiểm tra lại chức năng

ABC test

test 1

Test đợt khảo sát

Khảo sát kiểm tra (BDH)

Test_KS_CD_BDH

Test_KS_CD

Test_KSCD_BDH

Test_KSDV

Khảo sát TTHCC

Đợt khảo sát 001

Phiếu lấy ý kiến chỉ số đánh giá việc giải quyết TTHC

Yến test khảo sát Đánh giá tiêu chí

Yến test khảo sát

Đợt 1 (Hằng test)

Tạo đợt khảo sát test

Re-test khảo sát

Khảo sát test task 26/06/2020

Test Tham số hệ thống

Yến test Cập nhật tham số hệ thống

30062020-Yến test khảo sát tham số

Test nâng cấp thêm mới đơn vị

TEST 0000

Khảo sát LKY cute

Khảo sát test module bentre/tkkhaosat

Đánh giá test